Disclaimer

Vastenactie en haar medewerkers doen hun uiterste best om zorg te dragen voor nauwkeurige, complete en up-to-date informatie op de website. Ondanks dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kunnen we niet garanderen dat de informatie altijd correct en volledig is. Vastenactie accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie kan Vastenactie niet garanderen.

Persoonlijke gegevens
Vastenactie, Adventsactie en SamenActie (voorheen: Progressio Nederland) zijn activiteiten van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland. De door u op deze website verstrekte persoonlijke gegevens worden door Vastenactie vastgelegd in een bestand.

Vastenactie gaat zorgvuldig om met uw gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Vastenactie hiertoe wettelijk verplicht is. Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meld dit dan schriftelijk aan Vastenactie. Wij vragen u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs) mee te sturen om te voorkomen dat anderen door gebruik van uw naam gegevens achterhalen.

Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch of per e-mail afmelden. 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

Auteursrecht
Vastenactie spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Vastenactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover Vastenactie beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Vastenactie deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

© 2015 Vastenactie
Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van onze website is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname van artikelen, teksten, foto’s, filmmateriaal en alle overige content van onze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.