Belangrijke rol voor vrouwen bij watermanagement in Congo

In een deel van Congo is het zeer slecht gesteld met de hygiënische omstandigheden. Veel kennis hierover is tijdens de oorlog verloren gegaan. Vrouwen krijgen trainingen op het gebied van hygiëne, watermanagement en bodembescherming. 

Wat is er aan de hand?

Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog. Mensen raakten ontheemd en leefden lange tijd in kampen, waar latrines ontbraken wegens gebrek aan water. Inmiddels hebben mensen zich permanent in het gebied gevestigd. Hoewel er voldoende water is, zijn de sanitaire omstandigheden niet verbeterd. Het probleem is dat goede hygiënische gewoonten door de oorlog verloren zijn gegaan. Kinderen konden deze tijdens de oorlog niet leren van hun ouders. Zeventig procent van de huishoudens heeft geen toilet, waardoor ziektes als cholera en diarree veel slachtoffers eisen, vooral onder jonge kinderen.

Wat willen we bereiken?

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en de bodem te beschermen in zes dorpen in het Masisi gebied. Watercomités moeten, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, zorgen voor het opzetten van activiteiten en het beheren van voorzieningen. Om te garanderen dat de resultaten duurzaam zijn, gaat speciale aandacht uit naar de participatie van vrouwen in deze comités. 

Hoe doen we dat?

Het aantal latrines wordt uitgebreid en er worden goedkope voorzieningen aangelegd om handen te wassen. Vrouwelijke leiders die deel uitmaken van de comités krijgen training en begeleiding op gebied van watermanagement en -beheer. Tenminste tweehonderd vrouwen krijgen training op het gebied van algemene hygiëne en ziektes die worden overgedragen door vervuild water. Daarnaast leren ze hoe ze de bodem kunnen beschermen, bijvoorbeeld door het kweken en planten van bomen. Bomen verbeteren het grondwaterpeil en gaan bodemerosie tegen. Bomen leveren bovendien duurzaam brandhout en bouwmateriaal voor de latrines. Door bodemerosie te bestrijden verbetert de voedselproductie. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het tegengaan van waterverspilling in de landbouw en het recyclen van water.

Vastenactie ondersteunt Caritas Goma, die al veel projecten in omliggende gebieden heeft uitgevoerd. Hun aanpak is erop gericht gemeenschappen actief te betrekken en zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten dragen. Van dit project zullen 27.000 mensen profijt hebben.

Vastenactie draagt € 50.000 bij aan dit project.

doneer nu aan dit project