Klachten over dienstverlening


Vastenactie heeft een klachtenprocedure voor klachten over ons werk en communicatie. In eerste instantie kunt u uw klacht richten tot de betrokken medewerker. Binnen twee weken zorgt deze medewerker voor afhandeling van uw klacht. U kunt een e-mail met uw klacht sturen aan de betrokken medewerker of aan info@vastenactie.nl
Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, richt u zich dan tot onze klachtenfunctionaris (klachtenfunctionaris@vastenactie.nl). Deze functionaris gaat zo snel mogelijk met uw klacht aan het werk. Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging van uw klacht en binnen vier weken ontvangt u uitsluitsel.

Bezwaren tegen besluiten van de projectencommissie vallen niet onder deze klachtenprocedure. Zie de informatie over deze bezwaarprocedure.

Klachten rondom integriteit

Vastenactie vindt het belangrijk dat haar medewerkers voldoen aan de hoogste eisen van integriteit. Daarom ondertekenen zij een gedragscode. Ook is er binnen de organisatie regelmatig aandacht voor integriteitsvraagstukken. 

Hebt u toch klachten over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u dit melden bij het externe meldpunt. Via e-mail: meldpuntgoededoelen@gimd.nl of telefonisch: 088-8008524. 
Of u kunt uw klacht melden bij de integriteitsfunctionaris van Vastenactie via e-mail: integriteitsfunctionaris@vastenactie.nl. Zowel het externe meldpunt als de integriteitsfunctionaris adviseren u over verder te nemen stappen en zorgen voor de benodigde begeleiding.