Onze missie

Vanuit onze katholieke visie inspireren en motiveren we alle Nederlanders om mensen over de hele wereld te ondersteunen bij het opbouwen van een waardig bestaan. Ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging, sekse of afkomst.

Onze visie

We geloven dat alle mensen door God, uit liefde, in Zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen. Dat geeft iedere mens een intrinsieke waardigheid en maakt ons broeders en zusters van elkaar. De sociale leer van de Katholieke Kerk roept ons op en wijst ons de weg om mensen in hun waardigheid te doen leven.

Fondsenwerving
Om de projecten te kunnen ondersteunen die aan onze missie en visie werken, werven we fondsen en stimuleren we gemeenschappen in Nederland om fondsen te werven.

Katholieke Sociale Leer
De katholieke sociale leer vormt een belangrijke inspiratiebron voor de manier waarop we ons werk doen. We gaan uit van de vier kernbegrippen uit de Katholieke Sociale leer:

  • waardigheid voor iedere mens;
  • solidariteit onder de wereldwijde mensenfamilie;
  • een goed gebruik en een rechtvaardige verdeling van welvaart en goederen (bonum commune);
  • mensen de kans geven om zelf te werken aan een menswaardige, rechtvaardige samenleving (subsidiariteit).

De waardigheid van ieder mens staat voor ons centraal. We geloven dat ieder mens door God uit liefde is geschapen. Daarom heeft ieder het recht om gewaardeerd en gezien te worden en hoort ieder mens de mogelijkheid te krijgen zichzelf te ontwikkelen.

Omdat we bij deze ontwikkeling elkaar nodig hebben, is solidariteit een essentieel beginsel van de Sociale leer. Onze solidariteit bestaat daaruit dat we als één wereldwijde familie verantwoordelijk zijn voor elkaar. Als mens hebben we de morele plicht deze verantwoordelijkheid te nemen waar dit geboden is. Samen bouwen we een gemeenschap waarin ieder zichzelf tot de volle potentie kan ontwikkelen, met respect voor elkaars waardigheid, rechten en verantwoordelijkheden.

Om dit te kunnen realiseren, horen mensen verantwoordelijk met hun bezit om te gaan. Het algemeen welzijn (bonum commune) is daarbij belangrijk. Hieronder wordt verstaan dat het bezit dat mensen hebben, ten goede moet komen aan de samenleving als geheel. Als het grootste deel van het bezit door slechts een kleine groep wordt beheerd, kan het nooit ten goede komen aan het algemeen welzijn.

Om de beschreven beginselen van de sociale leer in de praktijk te kunnen brengen en inhoud te geven, is het beginsel van de subsidiariteit belangrijk. Dit houdt in dat verantwoordelijkheid zo lokaal mogelijk moet worden neergelegd. Zo komen persoonlijke talenten het best tot ontplooiing en worden mensen uitgedaagd actief mee te bouwen aan de samenleving.