Raad van Toezicht

Bij de statutenwijziging op 10 januari 2019 zijn onderstaande leden aangesteld als Raad van Toezicht:
• E.C.G. Rommens, voorzitter;
• M. de Haan, secretaris en penningmeester;
• J.W.P.M. van der Velden, algemeen bestuurslid.
De benoemingstermijn is drie jaar.

De Stichting heeft procedures ter voorkoming van situaties waarin sprake zou kunnen zijn van (de
schijn van) belangenverstrengeling. In het dagelijks leven zijn de leden van de Raad van Toezicht
werkzaam in uiteenlopende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Zij brengen vanuit hun
achtergrond organisatorische, bestuurlijke, financiële en juridische kennis en ervaring in.
Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft enige vergoeding ontvangen voor de voor de
Stichting verrichte bestuursactiviteiten. Aan geen van de leden van de Raad van Toezicht zijn leningen,
voorschotten of garanties verstrekt.

Bestuur/directie

Per 15 augustus 2014 is dhr. P.J.C.M. van Hoof aangesteld als directeur van Vastenactie. Peter van Hoof werkte eerder bij Kerk in Nood. De Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemt de directeur van de Stichting op voordracht van het bestuur en na consultatie van Mgr. dr. J.M. Punt, referent voor missie en ontwikkeling. Met het van kracht worden van de nieuwe statuten op 10 januari 2019 is Peter van Hoof tevens bestuurder van Vastenactie. De benoemingstermijn is drie jaar.

Salaris
Bij het bepalen van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van de directeur volgt de Stichting de adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) en de code Wijffels (zie www.goededoelennederland.nl). De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Het jaarinkomen van de directeur blijft onder deze norm.

Nevenfuncties
Peter van Hoof is docent Theologie van het Lichaam II aan het theologisch instituut Sint-Bonifatius en bestuurslid van Stichting Kingsmen.