Raad van Toezicht

Bij de statutenwijziging op 10 januari 2019 zijn onderstaande leden aangesteld als Raad van Toezicht:
• E.C.G. Rommens, voorzitter;
• M. de Haan, secretaris en penningmeester;
• J.W.P.M. van der Velden, algemeen bestuurslid.
De benoemingstermijn is drie jaar.

De Stichting heeft procedures ter voorkoming van situaties waarin sprake zou kunnen zijn van (de
schijn van) belangenverstrengeling. In het dagelijks leven zijn de leden van de Raad van Toezicht
werkzaam in uiteenlopende functies in diverse sectoren van de maatschappij. Zij brengen vanuit hun
achtergrond organisatorische, bestuurlijke, financiële en juridische kennis en ervaring in.
Geen van de leden van de Raad van Toezicht heeft enige vergoeding ontvangen voor de voor de
Stichting verrichte bestuursactiviteiten. Aan geen van de leden van de Raad van Toezicht zijn leningen,
voorschotten of garanties verstrekt.

Bestuur/directie

Per 15 augustus 2014 is dhr. P.J.C.M. van Hoof aangesteld als directeur van Vastenactie. Peter van Hoof werkte eerder bij Kerk in Nood. De Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemt de directeur van de Stichting op voordracht van het bestuur en na consultatie van Mgr. dr. J.M. Punt, referent voor missie en ontwikkeling. Met het van kracht worden van de nieuwe statuten op 10 januari 2019 is Peter van Hoof tevens bestuurder van Vastenactie. De benoemingstermijn is drie jaar.

Salaris
Bij het bepalen van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van de directeur volgt de Stichting de adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland (voorheen VFI) en de code Wijffels (zie www.goededoelennederland.nl). De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm van het jaarinkomen. Het jaarinkomen van de directeur blijft onder deze norm.

Nevenfuncties
Peter van Hoof is docent Theologie van het Lichaam II aan het theologisch instituut Sint-Bonifatius en bestuurslid van Stichting Kingsmen.

Partners

Cordaid
Vóór 1 januari 2018 besteedde de Stichting de uitvoering van het projectenpakket van Fonds op Naam Vastenactie uit aan Cordaid.Sinds 1 januari 2018 monitored Cordaid ieder jaar enkele projecten voor de Stichting. Deze projecten worden door Cordaid ingediend bij de Stichting, door de Stichting van advies voorzien en aan de projectencommissie van de stichting voorgelegd. Wanneer de projectencommissie ze goedgekeurd worden de gelden via trócaire aan de uitvoerende projectpartners overgemaakt.

Cafod
Cafod, de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Engeland en Wales monitored ieder jaar enkele projecten voor de Stichting. Deze projecten worden door Cafod ingediend bij de Stichting, door de Stichting van advies voorzien en aan de projectencommissie van de stichting voorgelegd. Wanneer de projectencommissie ze goedgekeurd worden de gelden via trócaire aan de uitvoerende projectpartners overgemaakt.

Trócaire
Trócaire, de officiële ontwikkelings- en hulporganisatie van de Katholieke Kerk in Ierland monitored ieder jaar enkele projecten voor de Stichting. Deze projecten worden door trócaire ingediend bij de Stichting, door de Stichting van advies voorzien en aan de projectencommissie van de stichting voorgelegd. Wanneer de projectencommissie ze goedgekeurd worden de gelden via trócaire aan de uitvoerende projectpartners overgemaakt.

Particuliere Initiatieven
De Stichting onderhoudt relaties met Nederlandse organisaties die kleinschalige projecten ondersteunen in het buitenland. Dit zijn de al genoemde Particuliere Initiatieven (ongeveer 40-50 projectorganisaties). Het zijn Nederlandse rechtspersonen en het kunnen zowel parochies als stichtingen zijn. Vaak hebben mensen vanuit een reis of betrokkenheid bij een gemeenschap het initiatief genomen om een project te steunen. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een school of een kraamkliniek. In sommige gevallen is de Nederlandse organisatie katholiek, in andere gevallen werkt zij in het buitenland samen met katholieke partners.

Projectorganisaties
De Stichting werkt samen met verschillende projectorganisaties in het buitenland die direct financiering zoeken bij de Stichting en die zelf een project uitvoeren. Deze partners zijn bijvoorbeeld missionaire congregaties of diocesane initiatieven van de R.-K. Kerk in ontwikkelingslanden.