Paus Franciscus heeft op 4 oktober een nieuwe encycliek gepubliceerd: Fratelli Tutti. Daarin roept hij mensen op samen te werken om de wereld opnieuw op te bouwen na de corona-pandemie. In zijn brief, die gericht is aan alle mensen, prijst de paus de saamhorigheid die de samenleving liet zien tijdens de Covid-19 crisis, maar hij waarschuwt ook voor een terugval als we niet samen optrekken op weg naar een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Hij zei vlak voor publicatie van de brief dat deze tijd duidelijk laat zien dat broederschap en zorg voor de schepping de enige weg zijn naar integrale menselijke ontwikkeling en vrede. Daarvoor zouden we ons moeten richten op het algemeen belang van velen in plaats van het economisch belang van enkelen. Nu laat de politiek de armen en kwetsbaren in de steek vindt de paus. Het is tijd voor een reset van het systeem: menselijke waardigheid en onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid moeten centraal komen te staan in plaats van economisch gewin. Hij geeft in het tweede deel van zijn brief aan hoe we aan dit nieuwe systeem kunnen bouwen: kwijtschelden van de schuldenlast van arme landen, terugdringen van ongelijkheid, het slechten van nationalistische en protectionistische muren en investeren in een duurzame, lokale economische ontwikkeling. 

Een uitgebreider artikel over de encycliek vindt u op de website van de Nederlandse katholieke kerk. De Nederlandse tekst van de pauselijke brief vindt u hier