Vastenactie werkt vanuit een visie die is gebaseerd op de Katholieke Sociale Leer. We ondersteunen projecten vanuit de vier kernwaarden die hieruit voortkomen: waardigheid, solidariteit, bonum commune en subsidiariteit. 

Kernwaarden

Vastenactie is solidair met alle mensen die leven in mensonwaardige omstandigheden, ongeacht hun religie, afkomst, sekse of nationaliteit. In alle projecten die Vastenactie steunt, staat de mens centraal. Ons doel is mensen te leren zichzelf te helpen – volgens het ‘subsidiariteitsbeginsel’ uit de Katholieke Sociale Leer – en hen te herstellen in hun waardigheid . Draagvlak binnen de lokale gemeenschap is essentieel voor het succes van een project. We vinden het belangrijk dat de mensen die wij ondersteunen zelf actief bijdragen aan het project. 

Thema

Vastenactie ondersteunt sociaaleconomische projecten, rond thema’s zoals educatie, gezondheidszorg, ondernemerschap en vrede en verzoening. Met bouwprojecten zijn we terughoudend. Liever investeren we in mensen en in het uitbreiden van hun capaciteiten. Bouw kan eventueel wel onderdeel zijn van een groter project. 

Geografische spreiding

Vastenactie werkt wereldwijd en is niet gebonden aan specifieke landen of continenten. Hiermee sluiten we aan bij het wereldwijde karakter van de Katholieke kerk, die overal ter wereld armen bijstaat. Vastenactie ondersteunt geen projecten in Nederland. 

Katholieke identiteit

Vastenactie ziet het als een voorwaarde dat de bevoegde kerkelijke overheid, veelal de lokale bisschop, op de hoogte is van het voornemen een project of partnerorganisatie in zijn bisdom of jurisdictie te financieren. We willen er zeker van zijn dat projecten een passende oplossing bieden voor de lokale noden. 

Kwaliteit van de projecten

Vastenactie wil bijdragen aan het structureel verbeteren van omstandigheden van mensen die leven in de marge van de samenleving. Daarom kiezen we ervoor om afgebakende projecten te ondersteunen; we financieren geen exploitatiekosten. We selecteren projecten waarvan de impact op de lokale bevolking zo groot mogelijk is en die door de lokale bevolking zijn opgezet en worden gedragen. Ook moeten de projecten een lange termijn focus en effect hebben. Bij ieder project maken we een inschatting van het afhankelijkheidsrisico; gemeenschappen moeten op termijn zelfstandig functioneren, zonder bijdragen uit Nederland.
 
Bij het beoordelen van projectaanvragen kijken we ook naar de kwaliteit en continuïteit van de partnerorganisatie. We zien bijvoorbeeld graag dat de partnerorganisatie opereert in samenwerking met andere organisaties. Dit vergroot de impact van het project. Tenslotte nemen we in onze afweging mee in hoeverre wordt samengewerkt met overheden en andere instanties. Ook dat maakt een project meestal sterker. 

Vastenactie controleert de voortgang van de projecten aan de hand van periodieke rapportages en projectverslagen. Ook bezoeken we projecten tijdens dienstreizen. 

Twee financieringsstromen

Vastenactie heeft twee financieringsmogelijkheden: Eigen Doelen en Directe projectaanvragen vanuit het buitenland

Eigen Doelen zijn particuliere initiatieven waar Nederlandse katholieke parochies of organisaties campagne voor voeren in de Vastentijd. Het projectvoorstel kan één keer per jaar ingediend worden en de deadline is 1 oktober 2019

Directe projectaanvragen vanuit het buitenland kunnen gedurende het hele jaar bij Vastenactie ingediend worden. De aanvragen worden door de uitvoerende organisatie in het buitenland bij ons ingediend en zijn niet verbonden aan een Nederlandse stichting. De informatie over deze projecten is dan ook alleen in het Engels beschikbaar.